Thể lệ UpRace 2023

Bên dưới là thể lệ thi đấu của UpRace 2023 gồm 2 bản tiếng Việt và tiếng Anh, UpRacers có thể bấm vào xem và tải về nhé UPRACE 2023 - PARTICIPATION REGULATION UPRACE 2023 - ĐIỀU LỆ THAM GIA

Last updated