Connections and Apps

Các thiết bị có thể kết nối với UpRace: Apple Watch, Garmin, Suunto, COROS, Fitbit.

Step 1: Open app. Click on your name

Step 2: Select “Setting” symbol

Step 3: Select “Connections and Apps”

Step 4: Select the device that you are using

Bước 6: Đăng nhập tài khoản (riêng Apple Watch không cần đăng nhập), chọn cấp tất cả các quyền và bấm Đồng ý

Last updated